PoE Items

Total Items
5,256
Name Base Item Category Requirements
Zealot Helmet Zealot Helmet N/A 44 N / A 50 50
Zealotry Zealotry N/A 24 N / A 58 N / A
Zeel's Amplifier Zeel's Amplifier Polished Spiked Shield 49 64 64 N / A
Zerphi's Heart Zerphi's Heart Paua Amulet 70 N / A N / A N / A
Zerphi's Last Breath Zerphi's Last Breath Grand Mana Flask 18 N / A N / A N / A
Zodiac Leather Zodiac Leather N/A 65 197 N / A N / A